BỘ ĐIỀU KHIỂN PASSBOX

Pass Box là một thiết bị không thể thiếu, sử dụng trong các dây chuyền sản xuất sạch, được sử dụng để vận chuyển thành phẩm giữa các phòng có mức độ sạch khác nhau từ phòng sạch cấp độ sạch thấp đến phòng sạch cấp độ sạch cao hoặc ngược lại

1
Bạn cần hỗ trợ?