Bộ thu thập tín hiệu Modbus gateway

Modbus Gateway đóng vai trò như master, thu thập dữ liệu từ các slave thông qua kết nối Modbus RTU. Dữ liệu nhận về được gửi lên màn hình HMI thông qua kết nối Ethernet.

1
Bạn cần hỗ trợ?